คำครู
  เว็บไซต์นี้ครูทำขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้เป็นทางเลือกใน      การศึกษา ค้นคว้า  และให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ และ        บุคคลทั่วไป ได้ทราบความเปลี่ยนแปลงของการ          จัดการเรียนการสอนที่ครูเรียกว่า การจัดการเรียน          การสอน แบบ 4 มิติ
 
หลักสูตรการทำธุรกิจการค้าบนเน็ต

  •    โครงสร้างหลักสูตร
  •    คำชี้แจง

  •    แบบประเมินก่อนเรียน

  •    หน่วยการเรียนที่  1

 
   - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าบนเน็ต
  - การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
   - ขั้นตอนในการดำเนินการ

  •    หน่วยการเรียนที่    2

  - ประโยชน์ของการเขียนแผนธุรกิจ
  - ขั้นตอนในการจัดทำแผนธุรกิจ
  - การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น
  

  •    หน่วยการเรียนที่  3
 
  - การวิเคราะห์
  - การพิจารณาเลือกเว็บไซต์
  - การเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ       เว็บไซต์
  - การพิจารณาเลือกคำหลัก
  - การแบ่งหมวดหมู่สินค้า
  - การนำสินค้าเข้าเว็บไซต์
  - การกำหนดราคาสินค้า
  - การกำหนดราคาค่าธรรมเนียม
  - การนำส่งสินค้า
  - การถ่ายภาพสินค้า
  - การตกแต่งภาพถ่าย

  •    หน่วยการเรียนที่    4

  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์     เว็บไซต์
  - เทคนิคการจัดทำ SEO
  - การวิเคราะห์เว็บไซต์
  - การนำเว็บไซต์เผยแพร่

  •    หน่วยการเรียนที่  5
 
  - จรรยาบรรณในวิชาชีพ

   
  • แบบประเมินหลังเรียน
 
จากความพยายาม.......สู่ความสำเร็จ


         จากความพยายาม สู่ความสำเร็จ     หลังจากเปิดทำการสอนในหลักสูตรการทำ          ธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน    ได้ผลิตนักศึกษา        ออกไปใช้ความรู้ที่ได้รับออกไปประกอบอาชีพมากมาย สื่อมวลชนหลายแหล่งให้          ความสนใจกับการเรียนหลักสูตรนี้ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ตีพิมพ์รายละเอียดการเรียน      ในวิชานี้ นิตยสารชี้ช่องทางรวยขอสัมภาษณ์ ลงในนิตยสารชี้ช่องทางรวย สถานี            โทรทัศน์ THAI TBS สัมภาษณ์ออกในรายการสถานีประชาชน สถานีวิทยุ รายการ          เส้นทางทำกิน ขอสัมภาษณ์รายการสดในรายการจำนวน 2 ครั้ง    เพราะหลักสูตร          ทันสมัย ทำได้จริง ศิษย์ที่สำเร็จการศึกษา ออกในรายการลุยไม่รู้โรย
 
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร การทำธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต 

     เมื่อ 28 มีนาคม 2557  สาขาวิชาการขาย จัดารสัมมนา  การพัฒนาหลักสูตร การทำธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต สาขาวิชาการขาย  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  มีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สุบิน แพทย์รัตน์ เป็นประธาน และมีผู้ประกอบการ ศฺิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ได้ประโยชน์อย่างมากมายครับ ขอบพระคุณมากที่เป็นกระจกที่ใสมากๆ ให้สาขาวิชาสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อประชาชนต่อไป
 
ศิษย์เก่าดีเด่นของครู


คุณปรีชา  วัฒนา ศิษย์เก่าของสาขาวิชาการถ่ายภาพ และวิชาการทำธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.แมวไทย.com ออกรายการ กล้า ท้าชน ตอน แมวจร ที่พักพิงแห่งใหม่  6 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS  คลิก

 
ประมวลภาพการจัดสัมนา " กว่าจะถึงวันนี้ " 21 พ.ย. 56 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

  เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน 2556         สาขาวิชาการขาย ได้มีโอกาสได้เชิญ พี่ปรีชา วัฒนา เจ้าของเว็บไซต์ www.แมวไทย.com มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา          เป็นการเติมเ้ต็มให้กับนักศึกษาที่เรียนในวิชา การทำธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต และประชาชนทั่วไป ขอบคุณมากครับ คลิกชมภาพครับ
 
ลูกไม้ใต้ต้น

    คุณปรีชา  วัฒนา  ศิษย์เก่าวิชาการทำ    ธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ประสบความ  สำเร็จในอาชีพ วิชาการทำธุรกิจการค้าบน  อินเทอร์เน็ต  ปัจจุบันคุณปรีชาเป็นเจ้าของ  เว็บไซต์ www.แมวไทย.com   ออก  รายการลุยไม่รู้โรย ทางสถานีโทรทัศน์  THAIPBS   ตอน ดร.แมว คลิกดูได้ครับ