Section Layout 1

แบบสอบถาม

     ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความพึงพอใจการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมปฎิสัมพันธ์ (Social media) แผนกวิชาการถ่ายภาพ  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ความหมายของค่าระดับคะแนน

                         ค่าน้ำหนัก                                 ความหมาย

                        4.605.00                    มีความพึงพอใจมากที่สุด

                        3.604.50                    มีความพึงพอใจมาก

                        2.603.50                    มีความพึงพอใจปานกลาง

                        1.602.50                    มีความพึงพอใจน้อย

                        1.001.50                    มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

 

รายการ

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

1.

การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียน

 

 

 

 

 

2.

วิธีการสอนของครูทำให้นักศึกษาเข้าใจและเรียนรู้ได้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

3.

การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมในการสอน

 

 

 

 

 

4.

นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบกิจกรรม

ปฎิสัมพันธ์

 

 

 

 

 

5.

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่จัดมีเหมาะสมกับ

 

 

 

 

 

6.

การจัดกิจกรรมปฎิสัมพันธ์มีความยุติธรรมกับนักศึกษาทุกคน

 

 

 

 

 

7.

ครูมีเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

8.

ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของนักศึกษา

 

 

 

 

 

9.

ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

10.

ความสามารถในการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน

 

 

 

 

 

12.

มีการชี้แนะให้นักศึกษาแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการเรียน

 

 

 

 

 

14.

นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนวิชาชีพโดยใช้กิจกรรม

ปฎิสัมพันธ์

 

 

 

 

 

15.

ครูมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาในการสอน

 

 

 

 

 

รวม